سرویس میزبانی ویندوز حرفه ای(هاست پلسک)

پلن 50 مگابایت

کنترل پنل پلسک | حجم دیسک 50 مگابایت | ترافیک ماهانه 1 گیگابایت

قیمت : 650,000 ریال

پلن 100 مگابایت

کنترل پنل پلسک | حجم دیسک 100 مگابایت | ترافیک ماهانه 2 گیگابایت

قیمت : 950,000 ریال

پلن 200 مگابایت

کنترل پنل پلسک | حجم دیسک 200 مگابایت | ترافیک ماهانه 4 گیگابایت

قیمت : 1,300,000 ریال

پلن 500 مگابایت

کنترل پنل پلسک | حجم دیسک 500 مگابایت | ترافیک ماهانه 10 گیگابایت

قیمت : 2,000,000 ریال

پلن 1 گیگابایت

کنترل پنل پلسک | حجم دیسک 1 گیگابایت | ترافیک ماهانه 20 گیگابایت

قیمت : 3,100,000 ریال

پلن 2 گیگابایت

کنترل پنل پلسک | حجم دیسک 2 گیگابایت | ترافیک ماهانه 40 گیگابایت

قیمت : 4,500,000 ریال